Oxytocin localization and function in the A1 noradrenergic cell group: ultrastructural and electrophysiological studies

R.M. Buijs, E.M. van der Beek, L.P. Renaud, T.A. Day, J.H. Jhamandas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

259 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)717-725
TijdschriftNeuroscience
Volume39
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit