Palatalization in Brazilian Portuguese and Cross-linguistically

B.J.H. Hermans, E. Battisti

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)61-75
TijdschriftLinguistica
VolumeLinguistica
Nummer van het tijdschrift32
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit