Parasites delay worker reproduction in bumblebees - consequences for eusociality

J.A. Shykoff, P. Schmidhempel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)242-248
  TijdschriftBehavioral Ecology
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit