Partridges, quails and domestic cocks: the case of homosexual "widowers" from Aristotle to Gessner - and a geographic mystery.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's6
TijdschriftAviculture Europe
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit