Pathogenicity of Lernaeocera lusci and L. branchialis in bib and whiting in the North Sea

P.A. Van Damme, F. Ollevier, O. Hamerlynck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)61-65
  TijdschriftDiseases of Aquatic Organisms
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit