Patient-Derived Organoids from Colorectal Cancer with Paired Liver Metastasis Reveal Tumor Heterogeneity and Predict Response to Chemotherapy

Shaobo Mo, Peiyuan Tang, Wenqin Luo, Long Zhang, Yaqi Li, Xiang Hu, Xiaoji Ma, Yikuan Chen, Yichao Bao, Xingfeng He, Guoxiang Fu, Xiaoya Xu, Xinxin Rao, Xiaomeng Li, Ruoyu Guan, Shengzhi Chen, Yun Deng, Tao Lv, Peiyuan Mu, Qiang ZhengSimin Wang, Fangqi Liu, Yiwei Li, Weiqi Sheng, Dan Huang, Chen Hu, Jianjun Gao, Zhen Zhang, Sanjun Cai, Hans Clevers, Junjie Peng, Guoqiang Hua

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

51 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Patient-Derived Organoids from Colorectal Cancer with Paired Liver Metastasis Reveal Tumor Heterogeneity and Predict Response to Chemotherapy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds