Patient-Derived Organoids Predict Chemoradiation Responses of Locally Advanced Rectal Cancer

Ye Yao, Xiaoya Xu, Lifeng Yang, Ji Zhu, Juefeng Wan, Lijun Shen, Fan Xia, Guoxiang Fu, Yun Deng, Mengxue Pan, Qiang Guo, Xiaoxue Gao, Yuanchuang Li, Xinxin Rao, Yi Zhou, Liping Liang, Yaqi Wang, Jing Zhang, Hui Zhang, Guichao LiLixing Zhang, Junjie Peng, Sanjun Cai, Chen Hu, Jianjun Gao, Hans Clevers, Zhen Zhang, Guoqiang Hua

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

313 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Patient-Derived Organoids Predict Chemoradiation Responses of Locally Advanced Rectal Cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences