Patterned pogroms: Patronage networks as infrastructure for electoral violence in India and Indonesia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)171-184
TijdschriftJournal of Peace Research
Volume57
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit