Pellets or particles? How can we predict the effect of soil macro-arthropods on litter decomposition?

Elly Morriën (Co-auteur), Cindy E. Prescott

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
481 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2480-2482
Aantal pagina's3
TijdschriftFunctional Ecology
Volume32
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 nov. 2018

Citeer dit