Perception of the tone contrast in Limburgian dialects

B.J.H. Hermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

84 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)87-94
Aantal pagina's8
TijdschriftZDL: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik
Volume77
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit