Percorsi di integrazione degli immigrati in Italia tra teoria e prassi

E. Ambrosetti, M.P. Caria, C.M. Fokkema, B. Ninka

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)23-30
TijdschriftRivista Italiana di Economia Demografia e Statistica
VolumeLXVI
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit