Perinatal hypoxic ischemic encephalopathy affects the proportion of GABA-immunoreactive neurons in the cerebral cortex of the rat

H.J. Romijn, A.W.J.W. Janszen, M.J.D. van Voorst, R.M. Buijs, R. Balazs, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

212 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)17-28
TijdschriftBrain Research
Volume592
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit