Pestalotiopsis leaf spot disease of Proteaceae in Zimbabwe

L. Swart, J.E. Taylor, P.W. Crous, K. Percival

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  10 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)239-242
  TijdschriftSouth African Journal of Botany
  Volume65
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit