Phaeoacremonium gen. nov. associated with wilt and decline diseases of woody hosts and human infections

P.W. Crous, W. Gams, M.J. Wingfield, P.S. van Wyk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  929 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)786-796
  TijdschriftMycologia
  Volume88
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit