Phaeomoniella chlamydospora gen. et comb. nov., a causal organism of Petri grapevine decline and esca

P.W. Crous, W. Gams

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  217 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)112-118
  TijdschriftPhytopathologia Mediterranea
  Volume39
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit