Phomopsis saccharata sp. nov., causing a canker and die-back disease of Protea repens in South Africa

L. Mostert, J.C. Kang, P.W. Crous, S. Denman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  18 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)227-235
  TijdschriftSydowia
  Volume53
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit