Phylogenetic and morphological re-evaluation of the Botryosphaeria species causing diseases of Mangifera indica.

B. Slippers, G.I. Johnson, P.W. Crous, T.A Coutinho, B.D. Wingfield, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  107 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)99-110
  TijdschriftMycologia
  Volume97
  StatusGepubliceerd - 2005

  Citeer dit