Phylogenetic confirmation of Calonectria spathulata and Cylindrocladium leucothoes based on morphology, b-tubulin and ITS rDNA sequence data

P.W. Crous, J.-C. Kang

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)51-57
  TijdschriftMycoscience
  Volume42
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit