Phylogenetic reassessment of Mycosphaerella spp. and their anamorphs occurring on Eucalyptus

P.W. Crous, J.Z. Groenewald, J.P. Mansilla, G.C. Hunter, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  134 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)195-214
  TijdschriftStudies in Mycology
  Volume50
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit