Phylogenomic analyses reveal the diversity of laccase-coding genes in Fonsecaea genomes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

26 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftPLoS One
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2017

Citeer dit