Phylogeny and genetic diversity of the banana Fusarium wilt pathogen Fusarium oxysporum f. sp. cubense in the Indonesian centre of origin

N. Maryani, L. Lombard, Y.S. Poerba, S. Subandiyah, P.W. Crous, G.H.J. Kema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Phylogeny and genetic diversity of the banana Fusarium wilt pathogen Fusarium oxysporum f. sp. cubense in the Indonesian centre of origin'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences