Physiological and biochemical responses of the bivalve Scapharca inaequivalvis to hypoxia and cadmium exposure: erythrocytes versus other tissues

P. Cortesi, O. Cattani, G. Vitali, E. Carpené, A. De Zwaan, G. Van den Thillart, J. Roos, G. Van Lieshout, R.E. Weber

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1041-1053
  TijdschriftScience of the Total Environment
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit