Pitfalls in the estimation of age-dependent survival rates of birds from ringing and recovery data

A.J. Cavé

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  312 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)160-171
  TijdschriftDie Vogelwarte
  Volume29
  Nummer van het tijdschrift(Sonderhef
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit