Pitfalls in the use of rapid freezing for stopping brain and spinal cord metabolism in rat and mouse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

339 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2085-2092
TijdschriftJournal of Neurochemistry
Volume18
StatusGepubliceerd - 1971

Citeer dit