Plant community composition steers grassland vegetation via soil legacy effects

R. Heinen (Co-auteur), Emilia Hannula, J. De Long, M.D. Huberty, R. Jongen, A.M. Kielak, K. Steinauer, F. Zhu, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

75 Citaten (Scopus)
127 Downloads (Pure)

Samenvatting

Soil legacy effects are commonly highlighted as drivers of plant community dynamics and species co‐existence. However, experimental evidence for soil legacy effects of conditioning plant communities on responding plant communities under natural conditions is lacking. We conditioned 192 grassland plots using six different plant communities with different ratios of grasses and forbs and for different durations. Soil microbial legacies were evident for soil fungi, but not for soil bacteria, while soil abiotic parameters did not significantly change in response to conditioning. The soil legacies affected the composition of the succeeding vegetation. Plant communities with different ratios of grasses and forbs left soil legacies that negatively affected succeeding plants of the same functional type. We conclude that fungal‐mediated soil legacy effects play a significant role in vegetation assembly of natural plant communities.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)973-982
TijdschriftEcology Letters
Volume23
Nummer van het tijdschrift6
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Plant community composition steers grassland vegetation via soil legacy effects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit