Plant life-history and disease susceptibility - the occurrence of Ustilago violacea on different species within the Caryophyllaceae

P.H. Thrall, A. Biere, J. Antonovics

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  115 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)489-498
  TijdschriftJournal of Ecology
  Volume81
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit