Plant-mediated systemic interactions between pathogens, parasitic nematodes, and herbivores above- and belowground

A. Biere, Aska Goverse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

81 Citaten (Scopus)
49 Downloads (Pure)

Zoekresultaten