Plant-parasitic nematodes associated with Ammophila arenaria (L.) Link in Portuguese coastal sand dunes

C. Schreck Reis, H. Freitas, W.H. Van der Putten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  33 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)11-18
  TijdschriftNematologia Mediterranea
  Volume33
  StatusGepubliceerd - 2005

  Citeer dit