Plant presence reduces root and shoot litter decomposition rates of crops and wild relatives

Janna M. Barel (Co-auteur), Thomas W. Kuyper, Wietse de Boer, Gerlinde B. De Deyn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

17 Citaten (Scopus)
96 Downloads (Pure)

Samenvatting

Roots contribute greatly to carbon cycling in agriculture. Measuring aboveground litter decomposition could approximate belowground turn-over if drivers of decomposition, f.e. litter traits and plant presence, influence shoot and root decomposition in a comparable manner. We tested coordination of above- and belowground litter traits and decomposition rates for six pairs of crops and closely related wild plants and studied the influence of plant presence on decomposition.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)313-327
Aantal pagina's15
TijdschriftPlant and Soil
Volume438
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Plant presence reduces root and shoot litter decomposition rates of crops and wild relatives'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit