Plant quantity affects development and survival of a gregarious insect herbivore and its endoparasitoid wasp.

M. Fei, R. Gols, F. Zhu, J.A. Harvey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)
501 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Plant quantity affects development and survival of a gregarious insect herbivore and its endoparasitoid wasp.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology