Playing and displaying love. Theatricality in Otto van Veen’s Amoris divini emblemata

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

35 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)339-364
TijdschriftEmblematica
Volume16
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit