Pleomorphism of Scenedesmus quadricauda (Türp) Bréb. (Chlorophyceae) in synchronized cultures

C.L.M. Steenbergen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)216-223
  TijdschriftMitteilungen / Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume21
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit