Policy Recommendations: Enhancement of Cultural and Linguistic Variety through OER

Vertaalde titel van de bijdrage: Beleidsaanbevelingen Verbetering van Culturele- en Taaldiversiteit in Europa door het gebruik van OER

M. Bijlsma, Gard Titlestad, Alastair Creelman

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Samenvatting

Kleinere talen (Engels: Lesser UsedLanguages, LUL) vormen het middelpunt van het LangOER-project. In het
kader van LangOER gaat het bij zulke ‘kleinere talen’ om bedreigde talen, regionale en minderheidstalen (ca.
10% van de Europese bevolking) en kleine nationale talen. Open leermiddelen (Open Educational Resources,
OER) dienen om het geven en krijgen van onderwijs in zulke talen in Europa te ondersteunen, en zo ook
participatie en kwaliteitsonderwijs voor iedereen te bevorderen. Bovendien betekenen OER een belangrijke
stap voorwaarts voor het bewaren van de taaldiversiteit in Europa. “Talen vormen een brug naar andere
volkeren en een poort naar andere landen en culturen. Ze bevorderen wederzijds begrip. Een goed werkend
meertaligheidsbeleid kan voor burgers een vergroting betekenen van hun kansen in het leven”.1
Waar kleineretaalgemeenschappen gebruik kunnen maken vanOER, heeft dat ook andere positieve
veranderingen tot gevolg. Daarbij valt te denken aan “een veranderd denkpatroon ten aanzien van onderwijsen
leermethoden, nieuwe kanalen om onderwijs te genieten en mogelijkhedentot het delen van kennis.”2
OER en Open EducationalPractices (OEP), zijn van belang voor elk onderwijsdomein en -niveau in kleinere
talen, in het bijzonder waar het bedreigde talen en regionale en minderheidstalen betreft. Daar is immers
sprake van relatief kleine sprekersgemeenschappen en zijn meestal weinig financiële middelen beschikbaar,
terwijl zeveelalkampen met een tekort aan leermateriaal. Mede door OER,kunnen kleinere -en
minderheidstalen de schaarste aan onderwijsmiddelen het hoofd bieden. Dit werkt weer bevorderend voor
taalgelijkheid en taaldiversiteit.
Het aantal beleidsvoorstellen om OER te steunen neemt toe en is er sprake van groeiende erkenning van de
voordelen. Maar toch worden tot op heden slechts mondjesmaatconcrete stappen genomenten aanzien van
de kansen en uitdagingen van OER-beleid voor Europese kleineretaalgemeenschappen.3
Dit in acht nemend, behandelt dit document de driebelangrijkste beleidsaanbevelingen. Bovendienbiedt
hetbelanghebbenden een handvat om concrete stappen te nemen om kleineretaalgemeenschappen te
helpen bij de ontwikkeling, inzet en uitwisseling van OER en OEP.
Vertaalde titel van de bijdrageBeleidsaanbevelingen Verbetering van Culturele- en Taaldiversiteit in Europa door het gebruik van OER
Originele taal-2Engels
Plaats van productiehttp://langoer.eun.org/final_policy_paper
UitgeverijLangOer Consortium
Aantal pagina's19
StatusGepubliceerd - dec 2016

Keywords

  • OER
  • Beleid
  • Taaldiversiteit

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Beleidsaanbevelingen Verbetering van Culturele- en Taaldiversiteit in Europa door het gebruik van OER: Enhancement of Cultural and Linguistic Variety through OER'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit