Political opinion polling in post-authoritarian Indonesia; Catalyst or obstacle to democratic consolidation?

M. Mietzner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit