Polyphasic re-examination of Yarrowia lipolytica strains and the description of three novel Candida species: Candida oslonensis sp nov., Candida alimentaria sp nov and Candida hollandica sp nov.

Ann Kristin Knutsen, V. Robert, G. A. Poot, Wendy Epping, Marjan Figge, A. Holst-Jensen, Ida Skaar, Maudy Th. Smith

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  57 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)2426-2435
  TijdschriftInternational Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  Volume57
  Nummer van het tijdschrift10
  DOI's
  StatusGepubliceerd - okt. 2007

  Citeer dit