Population admixture, biological invasions and the balance between local adaptation and inbreeding depression

K.J.F. Verhoeven, M. Macel, L.M. Wolfe, A. Biere

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

219 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2-8
Aantal pagina's7
TijdschriftProceedings of the Royal Society B-Biological Sciences
Volume278
Nummer van het tijdschrift1702
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit