Population dynamics of Diplolaimelloides bruciei, a nematode associated with the salt marsh plant Spartina anglica

R. Alkemade, A. Wielemaker, P.M.J. Herman, M.A. Hemminga

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  246 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)277-284
  TijdschriftMarine Ecology Progress Series
  Volume105
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit