Population of Russia: what can we expect in the future?

E. Andreev, S. Scherbov, F.J. Willekens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

275 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1939-1955
TijdschriftWorld Development
Volume26
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit