Possessor truncation in kinship terms in Dutch dialects

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

90 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)159-194
TijdschriftTaal & Tongval
StatusGepubliceerd - nov. 2017

Citeer dit