Prabowo and human rights; Jakarta 1998 was bad, but Prabowo likely had more blood on his hands in East Timor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftInside Indonesia
Nummer van het tijdschriftApril
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit