Predication in Nominal Phrases

H.J. Bennis, M. den Dikken, N. Corver

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

296 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)85-117
TijdschriftJournal of Comparative Germanic Linguistics
Volume1
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit