Predictability of plankton communities in an unpredictable world

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)455-462
TijdschriftFreshwater Biology
Volume58
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit