Predicting rates of isotopic turnover across the animal kingdom: A synthesis of existing data

S.M. Thomas, T.W. Crowther

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)861-870
Aantal pagina's10
TijdschriftJournal of Animal Ecology
Volume84
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit