Predicting the distribution of Endophyllum osteospermi (Uredinales, Pucciniaceae) in Australia based on its climatic requirements and distribution in South Africa

A.R. Wood, P.W. Crous, C.L. Lennox

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)549-558
  TijdschriftAustralasian Plant Pathology
  Volume33
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit