Prekadastrale Atlas fan Fryslân. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren, dl. 15. Ljouwerteradiel

J.A. Mol, P.N. Noomen

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Plaats van productieLeeuwarden
UitgeverijFryske Akademy
Volume15
StatusGepubliceerd - 2002

Publicatie series

NaamKadastrale en Prekadastrale Atlas fan Fryslân

Citeer dit