Prenatal development of the Brattleboro rat is influenced by genotype and lysine vasopressin treatment of the mother

F.G.M. Snijdewint, G.J. Boer, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)
464 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)295-304
TijdschriftBiology of the Neonate
Volume53
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit