Prenatal famine exposure has sex-specific effects on brain size.

S.R. de Rooij, M. Caan, D.F. Swaab, A.J. Nederveen, Charles B Majoie, Matthias Schwab, R.C. Painter, T.J. Roseboom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

127 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2136-2142
TijdschriftBrain
Volume139
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit