Priority maps explain the roles of value, attention, and salience in goal-oriented behavior

P Christiaan Klink, Pia Jentgens, Jeannette A M Lorteije

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

144 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)13867-9
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Neuroscience
Volume34
Nummer van het tijdschrift42
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 okt. 2014

Citeer dit