Privatisering: bezint eer ge begint en voltooit hetgeen is ontplooid

C.N. Teulings, A.L. Bovenberg, H.P. van Dalen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Samenvatting

Privatisering is een belofte om de beslissingsmacht van private eigenaren niet aan te tasten, uitzonderlijke omstandigheden daargelaten. Heldere spelregels, samen met beperkte interventiemogelijkheden van de overheid, vormen de noodzakelijke voorwaarde voor marktwerking. Privatisering is echter een gedeelde verantwoordelijkheid: in ruil voor eigen verantwoordelijkheid dienen private partijen zich maatschappelijk verantwoord te gedragen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)44-53
TijdschriftChristen Democratische Verkenningen: maandblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit