Probing synaptic function in dendrites with calcium imaging.

F. Siegel, C. Lohmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)27-32
TijdschriftExperimental Neurology
Volume242
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit